Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі жөніндегі «Парыз-2023» республикалық конкурсына қатысуға шақырамыз

0
43

Ақтөбе облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы өңірдің барлық кәсіпорындарын бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі жөніндегі «ПАРЫЗ-2023» республикалық конкурсына қатысуға шақырады.

Конкурс мемлекетіміздің тұңғыш Президентінің бастамасы бойынша 2008 жылдан бері өткізілуде. Қазақстан Республикасы Президентінің  2008 жылғы 23 қаңтардағы №523 Жарлығымен «Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі жөніндегі «Парыз» конкурсын өткізудің ережелері» бекітілді. Бұл конкурсқа жеке кәсіпкерлік субъектілер қатыса алады.  Конкурсқа катысуға:

1) қызметін кемінде үш жыл жүзеге асыратын;

2) таратылу сатысында тұрмаған, банкрот деп танылмаған;

3) Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасының жойылмаған бұзушылықтары, оның ішінде қызметкерлерге жалақы және басқа да төлемдер бойынша мерзімі өткен берешегі жоқ;

4) қызметкерлермен ұжымдық еңбек даулары жоқ;

5) Қазақстан Республикасының аумағында саяси, кәсіподақ және діни ұйымдарды қолдауға бағытталуға тиіс емес әлеуметтік және қайырымдылық қызметті жүзеге асыратын;

6) конкурсқа қатысуға өтінімінде дәйекті мәліметтерді көрсеткен, сондай-ақ құжаттарды толық көлемде ұсынған үміткерлер жіберіледі.

Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі жөніндегі «Парыз» конкурсы халықтың әл-ауқатын одан әрі жақсарту үшін жеке кәсіпкерлік субъектілерінің қоғам алдындағы өзінің корпоративтік әлеуметтік жауапкершілігін қалыптастыруға және арттыруға бағытталған.

Үміткерлерге конкурсқа қатысу тегін болып табылады. Конкурс екі кезеңде өтеді: өңірлік және республикалық деңгейде. Үміткерлердің өтінімдері жергілікті уәкілетті орган қағаз және электронды тасығышта қабылдайды. Өтінімдерді қарастыру облыстық әлеуметтік әріптестік пен әлеуметтік және еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі үшжақты комиссиясының қорытындысы бойынша құжаттар республикалық комиссиясына жолданылады.

Комиссия ұсынылған материалдардың негізінде жеңімпаздарды анықтайды және мынадай номинациялар бойынша конкурстың лауреаттары атақтарын беру туралы шешім қабылдайды:

«Үздік әлеуметтік жауапты кәсіпорын»

Бұл номинацияда өз персоналын қолдауға, мүмкіндігі шектеулі адамдарды әлеуметтік бейімдеуге және жалпы коғамның әл-ауқатын жақсартуға бағытталған әлеуметтік бағдарламаларды (еңбекақыны және әлеуметтік төлемдерді төлеуді, кадрларды кәсіптік даярлау мен қайта даярлау жүйесін ұйымдастыру, мүмкіндігі шектеулі адамдарды барынша көп мөлшерде жұмысқа орналастыру және тағы басқалар) іске асыратын үміткерлердің кызметі қаралады;

«Еңбекті қорғау саласындағы үздік кәсіпорын»

Бұл номинацияда еңбек кызметі процесінде қызметкерлердің денсаулығын сақтауға мүмкіндік беретін еңбек жағдайларын жасайтын үміткерлердің қызметі қаралады;

«Үздік ұжымдық шарт»

Бұл номинацияда Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген, қызметкерлердің еңбек және әлеуметтік құқықтарын едәуір жақсартатын және нығайтатын ұжымдық шарттар қаралады.

«Экологияға қосқан үлесі үшін»

Бұл номинацияда қоршаған орта жағдайын жақсартуға бағытталған табиғатты қорғау (экологиялық) бағдарламаларын іске асыруда ерекше көзге түскен үміткерлердің қызметі қаралады.

Гран-при — конкурстың жоғары наградасы жұмыста және корпоративтік әлеуметтік және экологиялық жауапкершілік қағидаттарын іске асыруда анағұрлым жоғары нәтижелерге қол жеткізген үміткерге беріледі.

Конкурсқа катысу үшін үміткерлер материалдарды екі данада жолдайды:

1) өтінім;

2) үміткердің өз қызметінің деңгейін өзін-өзі бағалауын және корпоративтік әлеуметтік жауапкершілігі бойынша нақты нәтижелерін білдіретін есебі болады;

Үміткердің есебінде:

  • заңды тұлғаның немесе жеке тұлғаның тарихы;
  • ұйымдық құрылымы;
  • өзге де қосымша ақпарат;

3) есепке қосымша (ұжымдық шарттың көшірмесі және өзге де құжаттар);

4) Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі белгілеген және оның интернет-ресурсында орналастырылған нысанда толтырылған сауалнама  болуы тиіс.

Құжаттарды қабылдау мерзімі а. ж. 1 шілдеге дейін.

Конкурс туралы толық ақпаратты ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің www.enbek.gov.kz сайтынан немесе Ақтөбе облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының www.gov.kz сайтынан, мына мекен-жайы бойынша: Ақтөбе қаласы, Маресьев көшесі 101, 305 каб., байланыс телефоны 8(7132) 56-81-23, 8(7132) 56-81-26; эл. мекен жайы  ukzsp@aktobe.gov.kz  және фейсбук, инстаграм @oblsobes_aktobe  әлеуметтік желілері арқылы алуға болады.

 

Ақтөбе облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру

          және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы.

 

иПриглашаем на участие в республиканском конкурсе по социальной ответственности бизнеса «ПАРЫЗ-2022»

Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области приглашает предприятия региона к участию в республиканском конкурсе по социальной ответственности бизнеса «ПАРЫЗ – 2023».

Конкурс проводится по инициативе первого Президента страны с 2008 года. Указом Президента Республики Казахстан от 23 января 2008 года № 523 утверждены Правила проведения конкурса по социальной ответственности бизнеса «Парыз». В конкурсе могут принимать участие субъекты частного предпринимательства. Допускаются претенденты, которые:

1) осуществляют деятельность не менее трех лет;

2) не находятся в стадии ликвидации, не признаны банкротом;

3) не имеют не устраненных нарушений трудового законодательства, в том числе просроченную задолженность по заработной плате и другим выплатам работникам;

4) не имеют коллективно-трудовых споров с работниками;

5) осуществляют социальную и благотворительную деятельность на территории Республики Казахстан, которая не должна быть направлена профсоюзных и религиозных организаций;

6) в заявке на участие в конкурсе указали достоверные сведения, а также в полном объеме представили документы.

Конкурс направлен на формирование и повышение субъектами частного предпринимательства своей корпоративной социальной ответственности перед обществом для дальнейшего улучшения благосостояния населения.

Для претендентов участие в конкурсе является бесплатным. Для обеспечения прозрачности процесса отбора претендентов, оптимизации процедуры заявок, проведение конкурса проходит в два этапа: на региональном и республиканском уровнях. Заявки претендентов на участие принимаются местным исполнительным органом на бумажном и электронном носителях. По итогам рассмотрения заявок областной комиссией по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений они направляются на изучение республиканской комиссией, которая принимает решение о присуждении званий лауреатов конкурса.

В соответствии с Правилами присуждение званий лауреатов конкурса проводится по следующим номинациям:

         «Лучшее социально ответственное предприятие»

В данной номинации рассматривается деятельность претендентов, реализующих социальные программы, направленные на поддержку собственного персонала, социальную адаптацию людей с ограниченными возможностями и улучшение благосостояния общества в целом (организация оплаты труда и социальных выплат, системы профессиональной подготовки и переподготовки кадров, трудоустройство наибольшего количества людей                     с ограниченными возможностями и так далее);

         «Лучшее предприятие в области охраны труда»

В данной номинации рассматривается деятельность претендентов, создающих условия труда, позволяющие сохранить здоровье работников в процессе трудовой деятельности;

«Лучший коллективный договор»

В данной номинации рассматриваются коллективные договоры, значительно улучшающие и укрепляющие трудовые и социальные права работников, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

                   «За вклад в экологию»

В данной номинации рассматривается деятельность претендентов, значительно отличившихся в реализации природоохранных (экологических) программ, направленных на улучшение состояния окружающей среды.

         Гран-при — высшая награда конкурса присваивается претенденту, добившемуся наиболее высоких результатов в работе и реализации принципов корпоративной социальной и экологической ответственности. Лауреатам конкурса вручаются соответствующий диплом, эмблема и отличительный знак (статуэтка). Церемония награждения лауреатов конкурса проводится ежегодно в декабре месяце в торжественной обстановке.

Для участия в конкурсе претенденты направляют местным исполнительным органам материалы в двух экземплярах:

1) заполненную заявка ;

2) отчет претендента, представляющий собой самооценку уровня его деятельности и конкретных результатов по корпоративной социальной ответственности.

В отчет претендента должны быть включены:

— история юридического или физического лица;

— организационная структура;

— иная дополнительная информация;

3) приложение к отчету (копия коллективного договора и иные документы);

4) анкету, заполненную по форме, установленной Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, и размещенную на его интернет-ресурсе.

Срок приема документов до 1 июля текущего года.

Более подробную информацию можно получить на сайте Министерства труда и социальной защиты населения РК www.enbek.gov.kz, либо на сайте областного управление координации занятости и социальных программ www.gov.kz, по адресу: г.Актобе, ул. Маресьева 101, каб. 305, контактные телефоны 8(7132) 56-81-23, 8(7132) 56-81-26; эл.адрес: ukzsp@aktobe.gov.kz  социальных сетях фейсбук, инстаграм @oblsobes_aktobe .

                     Управление координации занятости и

              социальных программ Актюбинской области.