«Ұлттық қор-балаларға» жобасы аясында egov mobile деректерін көрсетуге қатысты жиі қойылатын сұрақтарға жауаптар

0
23

Egov mobile мобильді қосымшасында «Отбасы» бөлімі қайда жоғалып кетті?», «Балалар туралы деректердің қате көрсетілуін қалай түзетуге болады?», «Ұлттық қордан төлемдерді алу үшін баланың деректерін қай күнге дейін қосуға болады?», «Жеке кабинетте балалар туралы деректер болмаса не істеу керек?» деген сұрақтар бойынша түсініктемелер берілді.

 

Egov mobile мобильді қосымшасында «Отбасы» бөлімін таба алмай жатырмын, не істеу керек?

— eGov mobile-дағы «Отбасы» бөлімі азаматтарға ыңғайлы болу үшін алынып тасталды және қазір барлық деректерді eGov mobile-дағы «Цифрлық құжаттар» бөлімінен көруге болады. «Цифрлық құжаттар» бөлімі «Менің құжаттарым», «Отбасы» және «Басқа құжаттар» сияқты бөлімдерге бөлінген.

Егер eGov mobile мобильді қосымшасы балалардың қате деректерін көрсетсе не істеу керек?

  1. Қате анықталған цифрлық құжатты ашыңыз.
  2. Жоғарғы оң жақ бұрышта орналасқан батырманы басыңыз.
  3. «Қате туралы хабарлау»тармағын таңдаңыз.

4.«Балалар туралы ақпаратты жаңарту» қызметіне өтіп, онда барлық қажетті жолдарды толтырып, туу туралы куәлікті тіркеп, өтінішке қол қою керек. Өтінім 2-ден 5 жұмыс күнінде өңделеді.

Егер баланың деректері egov mobile мобильді қосымшасында болмаса, ұлттық қордан балаға төлемдер алу үшін баланы қай күнге дейін қосу керек?

— еGov mobile мобильді қосымшасында бала туралы деректердің болмауы Ұлттық қордан төлем алуға әсер етпейді. Сіз өзіңізге ыңғайлы кез келген уақытта деректерді түзетуге өтініш бере аласыз.

eGov.kz порталында жеке кабинетте балалардың деректері жоғалып кетті, не істеу керек?

— Балалар туралы деректерді eGov mobile мобильді қосымшасының «Цифрлық құжаттар» бөлімінде тексеру қажет. Бұл бір көзден ақпарат беру арқылы пайдаланушыларға ыңғайлы болу үшін жасалған.

Егер eGov mobile мобильді қосымшасында балалар туралы мәліметтер көрсетілмесе не істеу қажет?

— Цифрлық құжаттарда «Отбасы» бөлімінде «Баланы қосу» батырмасын басыңыз, содан кейін «Балалар туралы ақпаратты жаңарту» қызметі пайда болады, онда барлық қажетті жолдарды толтырып, туу туралы куәлікті тіркеп, өтінішке қол қою керек. Өтінім 2-ден 5 жұмыс күніне дейін өңделеді.

Егер eGov mobile мобильді қосымшасы болмаса, балалар туралы деректерді қайдан көруге болады?

— Балаларыңыз туралы ақпаратты танымал банктер қосымшалардағы «Цифрлық құжаттар» бөлімінен көруге болады. Дегенмен, eGov mobile мобильді қосымшасын жүктеп, тіркелуді ұсынамыз, бұл оңай және жылдам.

 

 

 

«Ұлттық ақпараттық технологиялар» АҚ

Қоғаммен байланыс басқармасы

www.nitec.kz

 

Анықтама үшін: «Ұлттық ақпараттық технологиялар» АҚ «электрондық үкіметтің» инфокоммуникациялық инфрақұрылымының және мемлекеттік органдардың бірыңғай көлік жүйесінің операторы болып табылады, сондай-ақ орталық және өңірлік мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелеріне жүйелік-техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асырады.

 

 

Әлеуметтік желілерге белсенді сілтемелер:

Facebook

Instagram

Толық ақпарат алу үшін мына телефон арқылы хабарласыңыз:

Арманай Оңғарбаева

press@nitec.kz; +7 708 176 25 82

Ответы на распространенные вопросы,

касающиеся отображения данных в egov mobile в рамках проекта «Нацфонд-детям»

 

Предоставлены разъяснения по следующим вопросам: «Куда исчез раздел ‘Семья’ в приложении egov mobile?», «Как исправить ошибочное отображение данных о детях?», «До какого числа возможно добавить ребенка для получения выплат от Нацфонда?», и «Что делать, если в личном кабинете отсутствуют данные о детях?».

 

Не могу найти раздел «Семья» в мобильном приложении egov mobile, что делать?

— Раздел «Семья» в egov mobile упразднен для удобства граждан. Теперь все данные можно просматривать в разделе «Цифровые документы», разделенном на подразделы: «Мои документы», «Семья» и «Другие документы».

Что делать, если у Вас в мобильном приложении egov mobile отображаются ошибочные данные детей?

— Откройте цифровой документ, где обнаружена ошибка.

В правом верхнем углу найдите три точки и нажмите на них.

Выберите «Сообщить об ошибке».

Попадете в сервис «Актуализация сведений о детях», где заполните необходимые поля, прикрепите свидетельство о рождении и подпишите заявление. Срок рассмотрения от 2 до 5 рабочих дней.

До какого числа нужно добавить ребенка, если данные отсутствуют в мобильном приложении egov mobile для получения выплат на ребенка от Нацфонда?

— Отсутствие данных о ребенке в мобильном приложении egov mobile не влияет на возможность получения выплат от Нацфонда. Вы можете подать заявку на корректировку данных в любое удобное для вас время.

На портале egov.kz в личном кабинете исчезли данные детей, что делать?

— Данные о детях следует проверять в разделе «Цифровые документы» в мобильном приложении egov mobile, предоставляя информацию из единого источника.

Что делать, если у Вас в мобильном приложении egov mobile не отображаются данные детей?

— В цифровых документах в разделе «Семья» нажмите кнопку «Добавить ребенка». Появится «Актуализация сведений о детях», где заполните все необходимые поля, прикрепите свидетельство о рождении и подпишите заявление. Срок рассмотрения от 2 до 5 рабочих дней.

Где смотреть данные о своих детях, если нет мобильного приложения egov mobile?

— Информацию о своих детях можно просмотреть в разделе «Цифровые документы» в популярных банковских приложениях. Рекомендуется также скачать и зарегистрироваться в мобильном приложении egov mobile для удобства использования.

Управление по связям с общественностью

АО «НИТ»

www.nitec.kz

 

Справка: АО «Национальные информационные технологии» является оператором инфокоммуникационной инфраструктуры «электронного правительства» и единой транспортной системы государственных органов, а также осуществляет системно-техническое обслуживание информационных систем центральных и региональных государственных органов.

 

Активные ссылки на соцсети:

Facebook

Instagram

                                      За дополнительной информацией обращайтесь по телефону:

Арманай Унгарбаева

press@nitec.kz; +7 708 176 2582

Answers to frequently asked questions about

data display in eGov Mobile under National Fund for Children project

 

Answers were provided to the following questions: «Why the ‘Family’ section disappeared from the eGov Mobile app?», «How to correct the erroneous data about children?», «What is the deadline to add a child in order to get payments from the National Fund?», and «What if there is no data about children in the personal account?».

 

I can’t find the «Family» section in the eGov Mobile app, what should I do?

— The «Family» section of the eGov Mobile app has been removed for the convenience of citizens. Now, all data can be viewed in the Digital Documents section, divided into subsections: «My documents», «Family» and «Other documents».

What should I do if the eGov Mobile app displays incorrect data about children?

— Open a digital document where an error was found.

Find three dots in the upper right corner and click there.

Select «Report an error».

The «Update data about children» service will open, where you need to fill-in the fields, attach a birth certificate and sign an application. The period of consideration is from 2 to 5 working days.

What is the deadline to add a child to get payments from the National Fund if the data is not available in the eGov Mobile app?

— The absence of data about a child in the eGov Mobile app does not affect assignment of payments from the National Fund. You can apply for data correction at any convenient time.

Data about children disappeared from the personal account of the egov.kz portal, what should I do?

— Data about children should be checked in the Digital Documents section of the eGov Mobile app. Data is displayed from a single source.

What should I do if data about children is not displayed in the eGov Mobile app?

— Click «Add a child» button in the «Family» section of the Digital Documents service. The «Update data about children» service will open, where you need to fill-in the fields, attach a birth certificate and sign an application. The period of consideration is from 2 to 5 working days.

Where can I view data about my children if I have no eGov Mobile app?

— Data about your children is available in the Digital Documents section of popular banking applications. It is also recommended to download and register in the eGov Mobile app.

PR Department

NITEC JSC

www.nitec.kz

 

For reference: National Information Technologies JSC is an operator of e-Gov ICT infrastructure and government agencies` intranet, and also performs system and technical maintenance of information systems for central and regional government agencies.

 

Active links to social media:

Facebook

Instagram

                                      For more information, please call:

Armanay Ungarbayeva

press@nitec.kz; +7 708 176 2582